نام انجمن دبیر سال شروع فعالیت تعداد اعضای شورای مرکزی تعداد آقایان تعداد خانم ها تاریخ انتخابات
مشاوره آذر پروانه 1395-96 5 1 4 16 آبان
جامعه شناسی

آرش شهبازیان

1395-96 5 2 3 16 آبان
علم و اطلاعات

بهرام کرد

1395-96 5 3 2 16 آبان
روانشناسی

پیام ورعی

1395-96 5 2 3 16 آبان
علوم اقتصادی

مسعود عزیزی

1395-96 5 1 4 16 آبان
علوم سیاسی

مهدی محمدی

5 2 3
علوم ورزشی احسان مهدوی 1395-96 5 3 2 16 آبان
کشاورزی سنقر چیاکو فتحی 1395-96 5 2 3 16 آبان
زیست شناسی احسان فیضی 1395-96 5 1 4 16 آبان
آمار وهاب صادقی 1395-96 5 1 4 16 آبان
ریاضی مهرنوش مظفری نیا 1395-96 5 2 3 16 آبان
نانو فناوری آذر عبدی 1395-96 5 3 2 16 آبان
فیزیک پریسا سهرابی 1395-96 5 2 3 16 آبان
ادبیات فارسی مریم بابایی 1395-96 5 1 4 16 آبان
مواد و متالوژی میلاد بزرگی 1395-96 5 2 3 16 آبان
مکانیک کاوه چراغی 1395-96 5 3 2 16 آبان
کامپیوتر علی یاوری 1395-96 5 1 4 16 آبان
مهندسی برق مجتبی شجاعی 1395-96 5 2 3 16 آبان
مهندسی شیمی دنیا فعلی 1395-96 5 3 2 16 آبان
مهندسی عمران علی رجبی 1395-96 5 2 3 16 آبان
مهندسی نساجی سمیه حقی 1395-96 5 1 4 16 آبان
مهندسی معماری گلرخ عاطفی 1395-96 5 2 3 16 آبان
فلسفه مریم تاج میر 1395-96 5 3 2 16 آبان
جغرافیا علی عبدالمالکی 1395-96 5 1 4 16 آبان
فقه و حقوق یزدان کرمی 1395-96 5 2 3 16 آبان
ادبیات انگلیسی الناز کرم نژاد 1395-96 5 3 2 16 آبان
حقوق دانیال بختیاری 1395-96 5 2 3 16 آبان
کارآفرینی شیما یاوری 1395-96 5 1 4 16 آبان
شیمی مریم نظری 1395-96 5 2 3 16 آبان
منابع طبیعی سامان همایون فر 1395-96 5 3 2 16 آبان
زراعت علی فلاحی 1395-96 5 2 3 16 آبان
مکانیک بیوسیستم میلاد مولایی 1395-96 5 1 4 16 آبان
ترویج صبا اسدی 1395-96 5 2 3 16 آبان
علوم دامی هانیه شمسی خاکریز 1395-96 5 3 2 16 آبان
مهندسی خاک صبا ایزدی 1395-96 5 2 3 16 آبان
گیاهپزشکی مهدی الیاسی 1395-96 5 1 4 16 آبان
مهندسی آب کامران علیپور 1395-96 5 2 3 16 آبان
بین رشته ای محیط زیست سامان رحیمی 1395-96 5 3 2 آذرماه
بین رشته ای مطالعات علوم انسانی شهریار باقرآبادی 1395-96 5 2 3 آذرماه
بین رشته ای مکاترونیک مسلم نوری 1395-96 5 1 4 آذرماه
بین رشته ای خوشنویسی پویا نمکی 1395-96 5 2 3 آذرماه
بین رشته ای نجوم محمد بیگله 1395-96 5 3 2 آذرماه