برگزاری کارگاه آموزشی تخصصی روزنامه نگاری و نشریات دانشجویی

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه  دومین «کارگاه آموزشی تخصصی روزنامه نگاری و نشریات دانشجویی» را در سال جاری همراه با ارائه گواهی معتبر برگزار می نماید.

زمان برگزاری:

نجشنبه 10 اسفند 1396 ساعت 8 تا 18 

جمعه 11 اسفند ماه 1396 ساعت 8 تا 12

مکان برگزاری: پردیس دانشگاه رازی، آمفی تئاتر گلستان فرهنگ و ادب

هزینه ثبت نام: 10 هزار تومان

شماره تماس: (داخلی 17) 34274578-083

سرفصل کارگاه:
- خبرنویسی
- یادداشت و گزارش
- فتوژورنالیسم 
- حقوق رسانه
- صفحه آرایی
- تیتر

شرایط و مقررات:
1. طبق ماد ه 15 دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر نشریات د انشگاهی وزارت علوم، شرکت د ر این کارگاه برای صاحب امتیاز، مدیران مسئول و سردبیـران نشریـات د ارای مجوز از کمیته ناظر بر نشریـات د انشگاهی د انشگاه رازی که قصـد انتشار نخستین شماره نشریه خود را د ارند، الزامی است.
2. حضور صاحب امتیاز، مدیران مسئول و سردبیران نشریات که در حال حاضر منتشر می شوند اما در کارگاه های گذشته شرکت نکرد ه اند، الزامی است.
3. شرکت برای سایر د انشجویانی که در آیند ه تصمیم به گرفتن مجوز نشریه د ارند و کلیه د انشجویان علاقمند د ر صورت وجود ظرفیت، بلامانع است.

 

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *