مدیرکل فرهنگی اجتماعی وزارت علوم: جشنواره ملی حرکت، بزرگترین و معتبرترین جشنواره علمی کشور است

دکتر فضل الله ایرجی در نشست خبری دهمین جشنواره ملی حرکت که روز شنبه 31 تیرماه سال جاری دردانشگاه رازی برگزار شد، اظهارکرد: دهمین جشنواره ملی حرکت از جهات مختلف یکی از رویدادهای مهم علمی و فرهنگی دانشجویان است که به میزبانی دانشگاه رازی، به صورتی فراگیرتر، تخصصی تر و گسترده تر برگزار می شود.
مدیرکل فرهنگی اجتماعی وزارت علوم افزود:. این جشنواره به عنوان بخشی از سیاست ها و برنامه هایی که در اسناد بالادستی آموزش عالی به طور ویژه به انجمن های علمی دانشجویی به عنوان زمینه و فرصتی برای شکوفایی استعدادها و آموزش و تقویت نهادهای مدنی و ترویج علم و دانش بدان ها اشاره شده است باید در نظر گرفت و به همین منظر مورد توجه قرار گرفته و واجد اهمیت اساسی برای آموزش عالی کشور است. بنابراین، برای تحقق آن در راستای تقویت بخش رقابتی و تخصصی شدن حوزه های مختلف علوم در شیوه های گذشته بازبینی به عمل آمده است.
دکتر ایرجی به تخصصی شدن جشنواره بر اساس گروه های تحصیلی در این جشنواره اشاره کرد و گفت: برای اولین بار در این دوره، هر گروه آموزشی در حوزه های رقابتی در درون خودشان به رقابت می پردازند. به عنوان مثال در گروه علوم انسانی یا فنی و مهندسی یا علوم پایه و ... در حوزه های رقابتی که طبق دستور العمل اجرایی جشنواره مشخص شده است فقط دانشجویان این رشته ها می توانند شرکت کنند. یعنی رقابت ها در اصل در درون حوزه های تخصصی تر صورت می گیرد. این در حالی است که در ادوار گذشته شرکت کنندگان از گروه های مختلف آموزشی بودند که در یک حوزه با هم رقابت می کردند. این مسئله هم در راستای بهبود وضعیت رقابت و کاهش نابرابری هاست و هم در جهت ایجاد نگاه حرفه ای و تخصصی به مقوله رقابت. به عبارت دیگر امسال بر خلاف سال های گذشته رقابت در درون گروه های تحصیلی صورت می گیرد.
دکترایرجی تصریح کرد: در این دوره از جشنواره غیر از انجمن های علمی و اتحادیه های دانشجویی، دانشجویان به صورت انفرادی نیز می توانند در جشنواره شرکت داشته باشند.

مدیرکل فرهنگی اجتماعی وزارت علوم گفت: جشنواره امسال در دو مرحله برگزار می شود که مرحله اول آن درون دانشگاهی است و چنانچه اثر انجمنی در درون دانشگاه برتر شناخته شد می تواند مجوز ورود به جشنواره را کسب کند و در مرحله دوم به رقابت جشنواره ای پرداخته می شود، بنابراین ورود هر اثر به این جشنواره، به خودی خود یک امتیاز محسوب می شود.

وی خاطرنشان کرد: از آنجایی که تصمیم داریم تعامل بین دانشگاه و فضای خارج از دانشگاه را با این جشنواره تقویت کنیم، لذا نمایشگاه جشنواره حرکت را به فضایی خارج از دانشگاه منتقل کرده ایم.

دکتر ایرجی خاطرنشان کرد: در واقع با برگزاری این جشنواره یک نوع فن بازار هم شکل می گیرد.

وی با بیان اینکه در این دوره از جشنواره ملی حرکت بخش بین الملل را هم داریم، گفت: سه نوع دانشجوی خارجی در این بخش شرکت خواهند کرد. دسته اول دانشجویان خارجی دانشگاه های خارجی که عمدتا از کشورهای همسایه خواهند بود، دسته دوم دانشجویان ایرانی دانشگاه های خارج از کشور و دسته سوم دانشجویان خارجی دانشگاه های داخل کشور که در مجموع پیش بینی می شود حداقل ۱۵ گروه از دانشجویان خارجی در این جشنواره حضور پیدا کنند.

وی همچنین از فراگیر شدن امکان حضور در جشنواره خبر داد و گفت: امسال غیر از انجمن های علمی، گروه های دانشجویی و دانشجویان به صورت فردی در برخی حوزه های رقابتی می توانند شرکت نمایند. در واقع اگر در ادوار گذشته فقط انجمن های علمی حق شرکت در این جشنواره را داشتند اما در راستای گسترش و فراگیری جشنواره در این دوره همه ی دانشجویان که واجد شرایط مندرج در دستور العمل باشند در حوزه هایی که مشخص شده است می توانند آثار و دستاوردهای علمی خود را جهت شرکت در جشنواره از طریق دانشگاه محل تحصیل و فعالیت برای جشنواره ارسال نمایند.
دکتر ایرجی به دو مرحله ای شدن سطح ملی جشنواره اشاره کرد و بیان داشت: جشنواره در سطح ملی شامل دو مرحله است. مرحله اول که پس از داوری و کسب امتیازات لازم، انجمن ها،گروه ها و یا افرادی که واجد امتیاز لازم باشند به مرحله نهایی راه می یابند. به این معنی که ورود به مرحله نهایی خود یک نوع رقابت و امتیاز به حساب می آید. بر این اساس از هر گروه آموزشی ۶ انجمن به عنوان راه یافتگان به مرحله نهایی مشخص می شوند. این انجمن های و دستاوردها در مرحله نهایی برگزیدگان هر حوزه رقابتی مشخص می شوند. به عبارت دیگر، در واقع در هر حوزه رقابتی و از هر گروه ۶ اثر به مرحله نهایی راه می یابند و در این مرحله برگزیدگان مشخص می شود. بر همین اساس در این دوره فقط دانشگاه هایی که امتیاز لازم برای ورود به مرحله نهایی جشنواره را کسب کنند می توانند در بخش نمایشگاهی جشنواره شرکت نمایند.
وی افزود: در این دوره بر اساس سیاست ها و اهداف جشنواره بر دو مسئله عمده و بسیار مهم تاکید ویژه به عمل خواهد آمد که از جمله آنها می توان به تعامل نهاد دانشگاه و نهاد بازار یا جامعه . با توجه به اینکه یکی از کارکردهای دانشگاه علاوه بر آموزش و تولید علم و دانش ایجاد ظرفیت های لازم برای تامین نیازهای بازار کار و تولید و مسئله شناسی و حل مسئله برای جامعه و بازار است. تاکید ویژه ای بر تقویت و گسترش این پیوند است. در واقع علاوه بر اهداف که به طور معمول از جشنواره می رود، مسئله مهم این است که بتوانیم این پیوند را به طور جدی مد نظر قرار دهیم. اگر جشنواره نتواند در کنار ایجاد فضای رقابت سالم علمی برای معرفی دستاوردهای برتر علمی در حوزه های مختلف و ایجاد شبکه های علمی دانشجویی پیوند وثیقی با مسائل و مشکلات بخش های مختلف جامعه ایجاد کند در واقع به این معنی خواهد بود که بخشی از اهداف جشنواره معطل و معوق مانده است و همچنین گسترش بخش بین الملل جشنواره: در این دوره به طور ویژه مد نظر قرار دارد و از تمامی ظرفیت های لازم در حوزه آموزش عالی برای توسعه ارتباطات علمی برای تقویت این جشنواره استفاده می شود.
وی توسعه تعاملات و ارتباطات بین المللی را زمینه ای برای کسب تجربه، انتقال دانش و آشنایی طرفین با ظرفیت های علمی و انسانی دانست و گفت: امروز تولید علم یک مسئله جهانی است و در ارتباط و پیوندهای جهانی است که می تواند تولید علم و فناوری را به روز نگه داشت. بنابراین ما باید هم برای صدور محصولات و تولیدات علمی و فرهنگی خود و دستاوردهای که در این زمینه داریم ارتباطات علمی بین المللی خود را توسعه دهیم و هم از جهت اینکه از دانش،فناوری و تجربه های بین المللی دیگران استفاده کنیم. ما ایرانیان مردمی منزوی از نظر علمی و فرهنگی نبوده ایم و از همین رو در تاریخ ماندگاری و دستاوردهای بزرگ تمدنی و علمی خود را به بشریت عرضه داشته ایم. جشنواره ملی حرکت با در نظر گرفتن بخش بین الملل درصدد است به میزانی که در طی هر سال ممکن و مقدور و قابل دستیابی است به گسترش ارتباطات بین المللی و بهره گیری از فرصت های ناشی از آن دست یابد؛ اشاره کرد.
مدیرکل فرهنگی اجتماعی وزارت علوم خاطرنشان کرد: در این دوره از جشنواره ملی حرکت برای اولین بار اتحادیه می توانند در حوزه های مختلف رقابتی بین اتحادیه ای مشارکت داشته باشند .الان تمهیدات و ضوابط آن دیده شده و به زودی به آنها اعلام می شود تا در زمان مقرر اقدام به ارسال آثار به دبیرخانه مرکزی جشنواره داشته باشند. با این اقدام در واقع انجمن های علمی هم در سطح دانشگاه و هم در سطح ملی و در چارچوب اتحادیه می توانند در جشنواره حضور داشته باشند. این مسئله در واقع بخشی از تلاش برای توسعه و تقویت اتحادیه های علمی دانشجویی است. در این راستا اتحادیه هایی که حد نصاب های لازم امتیاز رو کسب نمایند می توانند در بخش نمایشگاهی جشنواره هم حضور داشته باشند.
مدیرکل فرهنگی اجتماعی وزارت علوم با بیان اینکه تاکنون ۸۹۶۶ انجمن علمی در سطح دانشگاه های کشور به ثبت وزارت علوم رسیده، گفت: جشنواره ملی حرکت، بزرگترین و معتبرترین جشنواره علمی کشور است که در واقع رقابتی تنگاتنگ بین انجمن های علمی محسوب می شود.
دکتر ایرجی تعداد دانشگاه های شرکت کننده داخلی در این جشنواره را ۱۰۳ دانشگاه عنوان کرد و گفت: تاکنون ۱۰۹۱ اثر به دبیرخانه جشنواره رسیده که ۱۸۶ داور در قالب هیات داوران گروه های مختلف علمی به بررسی آثار رسیده خواهند پرداخت.
وی همچنین از حضور ۳۳ اتحادیه دانشجویی در این جشنواره خبر داد.
دکتر ایرجی در ادامه با بیان اینکه ۸۹۶۶ انجمن علمی ثبت شده در کشور داریم، گفت: ۳۱ درصد این انجمن های علمی مربوط به علوم انسانی، ۲۷ درصد فنی مهندسی، ۱۶ درصد کشاورزی، شش درصد هنر و معماری و مابقی مربوط به دیگر زیرشاخه های علمی هستند.

وی خاطرنشان کرد: برپایی نمایشگاه، برگزاری نشست های هم اندیشی، نشست با دبیران انجمن های علمی دانشجویی، برگزار کارگاه های آموزشی، برگزاری نشستی با صاحبان صنعت و کارآفرینان و ... از جمله بخش های مختلف این جشنواره است.

گفتنی است جشنواره ملی حرکت از دوم تا پنجم آذر به میزبانی دانشگاه رازی کرمانشاه برگزار می شود.

دهمین جشنواره ملی حرکت در دانشگاه رازی برگزار می شود

معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه رازی از أخذ میزبانی دهمین جشنواره ملی حرکت توسط این دانشگاه خبر داد.

دکتر علی اکبر محسنی در نشست خبری دهمین جشنواره ملی حرکت که روز شنبه 31 تیرماه سال جاری با حضور مدیرکل فرهنگی اجتماعی وزارت علوم در محل سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه رازی برگزار شد، اظهارکرد: جشنواره ملی حرکت به لحاظ کمی و کیفی معتبرترین و بزرگترین جشنواره علمی در سطح کشور است که اعتبار علمی آن از جشنواره خوارزمی و فارابی نیز بیشتر است.

وی ادامه داد: اولین دوره جشنواره ملی حرکت سال ۱۳۸۶ در دانشگاه تهران برگزار شد و تا چهار دوره متوالی دانشگاه تهران میزبان این جشنواره ملی بود و دوره پنجم این جشنواره ملی در دانشگاه شهید بهشتی، دوره ششم در دانشگاه صنعتی شریف، دوره هفتم در دانشگاه شیراز، دوره هشتم در دانشگاه مشهد و دوره نهم در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد و دوره دهم نیزدر دانشگاه رازی برگزار می شود.

این مقام مسئول در دانشگاه رازی گفت: خوشبختانه با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید نگاه ویژه ای به بحث تمرکز زدایی از مرکز شده و در همین راستا وزارت علوم نیز بسیاری از برنامه های اثرگذار خود را به دانشگاه های خارج از پایتخت همچون دانشگاه رازی کرمانشاه واگذار می کند که این یک اقدام موثر در راستای توسعه پایدار است.

دکتر محسنی خاطرنشان کرد: این جشنواره گامی بسیار موثر و محسوس و فراگیر برای پیوند دانش با جامعه و دانشگاه با مردم است.

معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه رازی گفت: جشنواره ملی حرکت یک جنبش علمی برای رسیدن به هدف اصلی سند چشم انداز ۲۰۲۰ یعنی رسیدن ایران به جایگاه اول علمی منطقه در سال ۱۴۰۴ است.

وی با بیان اینکه سپردن میزبانی این جشنواره از اردیبهشت ماه امسال به دانشگاه رازی اعلام شد، گفت: دهمین دوره جشنواره ملی حرکت در روزهای دوم تا پنجم آذر به میزبانی دانشگاه رازی برگزار خواهد شد.

دکتر محسنی تصریح کرد: محل برگزاری نمایشگاه جشنواره ملی حرکت که ۱۰۳ دانشگاه از سراسر کشور در آن شرکت کرده اند، در محل دائمی نمایشگاه های کرمانشاه واقع در پارک شاهد خواهد بود.

معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه رازی در پایان خاطرنشان کرد: اگر می خواهیم از هرگونه وابستگی علمی، صنعتی و اقتصادی به خارج از کشور جدا شویم و در واقع به خودکفایی و استقلال به معنای مدرن آن برسیم، راهی جز رفتن به سمت تولید، راه اندازی شرکتهای دانش بنیان و در نهایت تولید ثروت از علم نداریم.

اعلام نتایج مسابقه کتابخوانی ویژه ماه مبارک رمضان

نتایج مسابقه کتابخوانی که به مناسبت ماه مبارک رمضان از کتاب های روزه از نظر قرآن، حکمت و فقه روزه، رمضان ماه فرصت ها و حفظ سلامت روزه داری برگزار گردید به شرح ذیل اعلام می گردد.
1. جناب آقای جلیل فرزندوحی
2. جناب آقای برزو سلیمانی
3. جناب آقای فرخ نمکی
4. سرکار خانم فرخ لقا ولی پور
5. سرکار خانم روناک صبوری زاده
6. جناب آقای سیدامراله اوژل
7. جناب آقای تورج شریفی
8. جناب آقای یزدان حیدری فر
9. جناب آقای محمدرضا خسروی
10. سرکار خانم شهناز کرمی سرخه لیژه
لازم به ذکر است که تعداد 112 نفر از همکاران در این مسابقه شرکت نمودند که بر اساس نمرات به نفرات اول تا سوم مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و به نفرات چهارم تا دهم مبلغ پانصد هزار ریال اهداء می گردد.

از برگزیدگان تقاضا می گردد جهت دریافت جوایز از روز دوشنبه 19 تیر ماه 1396 به جناب آقای هرسینی کارپردازفرهنگی دانشگاه مراجعه نمایند.

اعلام نتایج مسابقه نقاشی ویژه فرزندان دانشگاهیان

نتایج مسابقه نقاشی ویژه فرزندان دانشگاهیان که در ماه مبارک رمضان در گروه سنی 4 تا 12 سال برگزار گردید بدین شرح اعلام می گردد.
1.رها فاطمی     6 ساله

2. فاطمه شریفی  9 ساله

3. محمدمبین عباسی   10 ساله

4. محمدمهدی سلیمانی    10 ساله

5. نگار چراغعلی  4 ساله

6. کیارش جلالی   7 ساله

برگزیدگان جهت دریافت جوایز به مبلغ پانصد هزار ریال از روز دوشنبه 19 تیر ماه به جناب آقای هرسینی کارپردازفرهنگی دانشگاه مراجعه نمایند.

اعلام نتایج مسابقه دانشجویی «همراه با خورشید»

نتایج مسابقه دانشجویی «همراه با خورشید» که با محوریت اندیشه امام خمینی(ره) در بخش های (طراحی پوستر، شعر و دلنوشته، نمایشنامه نویسی و داستان نویسی) توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در خرداد ماه سال جاری برگزار گردید بدین شرح اعلام می گردد.
از میان آثار ارسالی خانم فاطمه حمیدی در بخش شعر و آقای میلاد بخشم در بخش دلنوشته به عنوان برگزیده انتخاب شدند.

 برگزیدگان جهت دریافت جوایز به مبلغ یک میلیون ریال از تاریخ دوشنبه 19 تیرماه 1396 به جناب آقای هرسینی کارپردازفرهنگی دانشگاه مراجعه نمایند. 

مراسم گرامیداشت سالروز شهادت دکتر چمران در دانشگاه رازی برگزار شد

به مناسبت سی و یک خرداد ماه، مراسم بزرگداشت «شهید دکتر چمران و سالروز تأسیس بسیج اساتید» با حضور سردار آسیابانی، حجت الاسلام مهری و جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه های استان کرمانشاه به همت بسیج اساتید استان و همچنین بسیج اساتید دانشگاه رازی شامگاه شنبه سوم تیرماه در سالن شهید دکتر شهریاری برگزار شد.
در ابتدای این مراسم دکتر حسین آبادی مسؤول بسیج اساتید استان ضمن خیر مقدم، روز بسیج اساتید را تبریک گفت و بیان کرد:‌ شهادت شهید چمران دلیل بزرگداشت روز اساتید بسیجی است که توسط مقام معظم رهبری نامگذاری شده است.
وی افزود: برجستگی شخصیتی شهید چمران، شخصیت علمی ایشان است که باید به همراه دیگر ویژگی‌های این شهید مورد توجه قرار گیرد.
حسین آبادی همچنین به سیر زندگی، جهاد علمی و حضورشهید چمران در جنگ تحمیلی اشاره کرد و گفت: شهید چمران یک الگوی موفق در همه ی صحنه ها برای اساتید بسیجی است و شخصیت شهید چمران مدلی است که می توان از آن برای استحکام پایه های علمی و دینی جامعه اسلامی استفاده کرد. وی افزود: اگر این ساختار در مسیر مستقیم دین و شریعت قرار گیرد، می تواند پایه های بزرگ علمی را ایجاد کند.
در ادامه این مراسم سؤلاتی توسط شرکت کنندگان مطرح شد و سردار آسیابانی و حجت الاسلام مهری به این سؤلات پاسخ دادند.
گفتنی است در پایان مراسم پس از اقامه نماز مغرب و عشاء، ضیافت افطاری برگزار شد.

دیدار جمعی از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه‌ها با رهبر انقلاب

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر روز چهارشنبه 96/3/31 در نشستی با صدها نفر از استادان، اعضای هیأت های علمی، پژوهشگران و نخبگان دانشگاهی که بیش از دو ساعت به طول انجامید، با تشریح نقش بی بدیل استادان دانشگاهها در پرورش دانشجویان و شکل دهی به جایگاه ایران در جهانِ بسیار پر مسأله و پر تحول آینده، روز جهانی قدس را بسیار مهم خواندند و تأکید کردند: این روز گرامی، صرفاً اعلام حمایت از یک ملت مظلوم نیست، بلکه نماد مبارزه با استکبار و سلطه گران جهانی است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این دیدار با اشاره به در پیش بودن روز جهانی قدس، افزودند: بزرگداشت روز قدس صرفاً به معنای دفاع از یک ملت مظلوم که از میهن و خانه خود رانده ‌شده نیست، بلکه امروز دفاع از فلسطین، دفاع از حقیقتی بسیار گسترده‌تر از مسئله فلسطین است.

ایشان تأکید کردند: امروز مبارزه با رژیم صهیونیستی، مبارزه با استکبار و نظام سلطه است و به همین علت، سیاستمداران آمریکا از این حرکت، احساس ضربه و دشمنی می‌کند.

رهبر انقلاب اسلامی سپس موضوع اصلی سخنان خود در این دیدار را تبیین «مسئولیت معلمی و استادی» خواندند و افزودند: استادی که «مثبت‌اندیش، متعهد، امیدوار، معتقد به مبانی دینی و اصالتهای میهنی و مسائل انقلابی» و برخوردار از «احساس مسئولیت و عزم و نیت قاطع برای اقدام» باشد، می‌تواند در وادار کردن دانشجو به فکر و حرکت، نقش کم‌نظیر و بی‌بدیلی داشته باشد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای گفتند: در مقابل، اگر نگاه استاد به بیرون از مرزها باشد و اعتقادی به کشور و مفاهیم رایج و معتبر هویتی نداشته باشد، دانشجویانی با همان نگاه فاسد تربیت می‌کند که این تجربه بسیار تلخ در دوره پهلوی در کشور بوجود آمد و انقلاب اسلامی در واقع کشور را از بر سر کار آمدن آن نسل که از همه اصالت‌های دینی و ملی کاملاً تهی بود، نجات داد.
ایشان، دانشگاه در شکل کنونی آن را «مرکز علم، نوآوری و اثرگذاری بر جامعه و کشور» دانستند و خاطرنشان کردند: از روزی که دانشگاه در ایران تأسیس شد، عوامل سلطه‌گر تلاش کردند از تحقق یک حرکت علمیِ متناسب با استعداد ایرانی و بروز نوآوری جلوگیری کنند، و همچنین اثرگذاری دانشگاه بر جامعه را از طریق دستگاههای امنیتی و فرهنگی وابسته، مدیریت نمایند.

رهبر انقلاب اسلامی، جلوگیری از ورود علوم جدید را از جمله برنامه‌های سلطه‌گران در تضعیف دانشگاه در ایران خواندند و گفتند: در سالهای متمادی دوره پهلوی، غربی‌ها هرگز پیشرفتهای مهم علمی و دانش‌های نو را به دانشگاههای ما منتقل نکردند و با تبدیل کردن دانشگاه به محل انتقال ارزشهای غربی، از بروز هرگونه نوآوری در دانشگاهها جلوگیری کردند.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به لبیک پر اهمیتِ دانشجویان و دانشگاهیان به نهضت اسلامی و امام خمینی افزودند: دانشگاه با وجود آنکه دچار مشکلات مبنایی بود و همزمان در معرض دو عامل معارض با تفکرات اسلامی یعنی گرایشهای مارکسیستی و تبلیغات فاسد کننده اخلاقی قرار داشت به صفوف ملت و نهضت اسلامی پیوست و بعد از پیروزی نیز در شکل دهی نهادهای انقلابی نظیر «جهاد سازندگی و سپاه» نقش درجه اول ایفا کرد.

ایشان تأکید کردند: این واقعیت نشان‌دهنده‌ی زمینه مساعد دانشگاه در گرایش به اسلام و انقلاب بود که فرصتی بسیار مهم برای پیشرفت انقلاب و ایران محسوب می‌شد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای «نجات دانشگاهها از گرایش انحرافی»، «درک اهمیت علم و نوآوری علمی در مراکز دانشگاهی» و «به حرکت درآمدن دانشگاهها» را از برکات انقلاب اسلامی دانستند و افزودند: بسیاری از دانشجویان آن دوران، امروز به استادانی تبدیل شده‌اند که می‌توانند در ایجاد بالندگی در دانشگاهها و حراست از ارزشهای اسلام و انقلاب، نقش‌آفرینی جدی کنند.

رهبر انقلاب دو مسیر مشخص و مکمل را در تحقق این اهداف تعریف و ترسیم کردند: اول؛ «شاگرد پروری و نقش آفرینی استادان روی دانشجویان» و دوم؛ «تأثیرگذاری آنان در محیط بیرون دانشگاه».

ایشان با اشاره به وقوع تحولات بسیار سریع و قاطع در جهان، دهه‌های آینده جهان را بسیار پر مسئله خواندند و خطاب به استادان دانشگاهها افزودند: جوانان دانشجوی این سرزمین را برای روبرو شدن با چنین جهانی پرورش دهید.
رهبر انقلاب اسلامی افزودند: اگر نیروی انسانی جوان کشور، «متدین، انقلابی، عمیق، با سواد و مصمم» بار آید، می تواند در تحولات پر شتاب آینده، حصار و حباب تاریخی وابستگی ایران را به معنای حقیقی کلمه بشکند و ایران و ایرانی را در شأن و جایگاه واقعی خود قرار دهد.

ایشان هشدار دادند: در غیر این صورت کشورمان دوباره مانند دوران مشروطه تا قبل از انقلاب، وارد دالان تاریک و طولانی تحقیر و وابستگی خواهد شد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، وابستگی در اندیشه و عمل را عاملی بسیار منفی برشمردند و افزودند: جوانِ امروز برای مواجهه با قضایای مهم و عجیب دهه های آینده، باید «آگاه، کارآمد، کاربلد، دارای اعتماد به نفس و برخوردار از روحیه مقاوم» باشد و ضمن افتخار به هویت ملی خود، آگاه باشد که منافع ملیِ حقیقی، منافعی است که با هویت ملی در تعارض یا ناسازگاری نباشد.

ایشان، به دنیا آمدن و پرورش جوانان امروز را در ایرانی که به قدرتهای جهان هیچگونه وابستگی ندارد، موجب عدم درک کافی از اهمیت استقلال دانستند و به استادان دانشگاه گفتند: جوانان را قدرشناس استقلال کشور بار بیاورید.

رهبر انقلاب اسلامی پس از تبیین اهمیت نقش استادان در تربیت صحیح جوانان، به عرصه دوم نقش‌آفرینی استادان دانشگاهها یعنی «تأثیرگذاری در محیط بیرون از دانشگاه» پرداختند.

ایشان با اشاره به سخنان چند نفر از استادان در این دیدار، گفتند: مهم این است که اینگونه افکار و دیدگاهها به گوش مراکز تصمیم گیری برسد و در اتخاذ تصمیمات صحیح، مؤثر افتد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، آسیب شناسی و گره گشایی از تلاش‌ها و فعالیت‌هایی را که در سطح کشور به نتیجه مطلوب نمی‌رسد، از دیگر زمینه های نقش آفرینی استادان دانشگاهها دانستند.

ایشان با ذکر چند مثال در این باره افزودند: «اقتصاد مقاومتی» را همه تأیید می کنند و برای آن، کمیسیون و کمیته تشکیل می‌دهند اما کار پیش نمی‌رود که این مشکل نشان‌دهنده وجود یک گره علمی است و شناسایی و باز کردن آن، کار استادان دانشگاه است.

«به نتیجه نرسیدن تلاش ها برای ایجاد اشتغال در دولتهای قبلی و فعلی»، «عدم پیشرفت محسوس اجرای اصل ۴۴»، «ریشه یابی اینکه چرا نقدینگی عظیم کشور در خدمت تولید و پیشرفت نیست»، «اشکالات نظام بانکی و کافی نبودن نتیجه تلاش ها برای تحقق عدالت اجتماعی» از دیگر مواردی بود که رهبر انقلاب اسلامی، استادان دانشگاه را به آسیب شناسی و گره گشاییِ آنها توصیه کردند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، «کمک به مدیریت کلان کشور» را از دیگر عرصه های نقش‌آفرینی دانشگاهیان برشمردند و افزودند: «ویروسی شدن نرم افزار مدیریت کلان کشور» بدست دشمنان از جمله مسائلی است که همه کارها را دچار اخلال خواهد کرد و برای جلوگیری از بروز این مشکل باید از ظرفیت دانشگاهیان استفاده کرد.

رهبر انقلاب اسلامی، تبیین موضوعات مختلف را از دیگر انتظارات خود از استادان دانشگاهها خواندند.

ایشان با تشکر از یکی از سخنرانان دیدار که درباره ابعاد «سند ۲۰۳۰» سخن گفت، افزودند: این مسئله‌ی بسیار مهم و خطرناکی است که برخی ها در پشت ویترین مراکز مختلف سازمان ملل از جمله یونسکو، در حال ایجاد یک منظومه فکری، علمی، فرهنگی و عملی برای همه ملتها هستند تا همه جهانیان، آنگونه که آنها می خواهند، فکر و عمل کنند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: سند ۲۰۳۰ جزئی از سند بالا دستی سازمان ملل یعنی «سند توسعه پایدار» است که سلطه گران جهانی در حرکتی معیوب و غلط می خواهند همه ملتها را در چارچوب آن کنترل کنند اما آنها به چه حقی درباره عقاید، سنت ها و فرهنگ دیگر ملتها تصمیم می گیرند؟ اینها واقعیاتی است که استادان دانشگاهها باید برای جامعه تبیین کنند.

رهبر انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند: اینکه برخی می گویند این اسناد الزام آور نیست، نوعی سطحی نگری است چرا که همه اجزای این اسناد در واقع الزام آور است و اگر محقق نشود، موجب نوعی عکس العملِ آنها خواهد شد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پایان این بخش از سخنانشان یک سوال اساسی مطرح کردند: اصولاً چه لزومی دارد این اسناد را بپذیریم و در عمل قبول کنیم که غربی ها باید به ما الگو بدهند؟

ایشان افزودند: چندین سال است که موضوع الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی را مطرح کرده ایم که این الگو باید با تلاش دانشگاهیان تدوین، و راه برای الگو دادن غربی ها به کشور بسته شود.

رهبر انقلاب اسلامی، با یادآوری نتایج ایستادگی ملت و نظام اسلامی در پیشبرد اهداف اسلام و انقلاب تأکید کردند: ملت این راه پر افتخار را ادامه می دهد و به فضل الهی، قطعاً و یقیناً پیروزی نهایی از آنِ اوست.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همچنین همگان بویژه اساتید را به استفاده حداکثری از روزهای پایانی ماه مبارک رمضان و تضرع به درگاه الهی فراخواندند و افزودند: امروز کشور با مسائل و مشکلات فراوانی مواجه است و این مشکلات با همت همه و با تحکیم رابطه با پروردگار متعال قابل حل است چرا که ارتباط با خدا موجب قدرت، امید و گره‌گشایی در مشکلات است.
در ابتدای این دیدار، آقایان:
-    دکتر محمود فتوحی ـ رئیس دانشگاه صنعتی شریف
-    دکتر ابراهیم متقی - استاد تمام دانشگاه تهران
-    دکتر سید حسن قدسی پور – استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
-    دکتر ابراهیم سوزنچی کاشانی – استادیار دانشگاه صنعتی شریف
-    حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حمید پارسانیا – دانشیار دانشگاه تهران
-    دکتر کیومرث یزدان پناه – استادیار دانشگاه تهران
-    دکتر حسین عیوضلو – استادیار دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)
و خانم: دکتر خدیجه ذوالقدر - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
در سخنانی به طرح دغدغه ها و دیدگاههای خود پرداختند. مهمترین محورهای دیدگاه‌های اساتید به این شرح است:
-    لزوم بکارگیری دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها در حوزه‌های تخصصی خود
-    ضرورت توجه ویژه به مفهوم « قدرت و تهدید» و توجه به پیامدهای آن
-    انتقاد از قطع بودن ارتباط دانشگاه با ساختار اداری و برنامه‌ریزی کشور
-    انتقاد از مختومه شدن برخی طرح‌های کلان علمی در کشور
-    لزوم متحول کردن ساختار اقتصادی و توجه به اقتصاد دانش بنیان
-    اهمیت توجه به ظرفیت‌های اسلامی و بومی در موضوع زنان
-    پیشنهاد تشکیل شورای ثبات مالی و مرکز تحقیقات نظام مالی اسلامی
-    انتقاد از نبود نظارت کافی و لزوم نگاه جامع به قوانین پولی و بانکی

همچنین یکی از حاضران در خصوص وضعیت دانشجویان بورسیه مطالبی را مطرح و نسبت به مشکلات ایجاد شده برای این دانشجویان انتقاد کرد. رهبر انقلاب اسلامی در پاسخ خاطر نشان کردند: این درخواست و تظلمی که مطرح شد حتما باید دنبال و رسیدگی شود و در شبیه این مسائل به وزیر علوم نیز تذکر داده شده است.

در پایان این مراسم، نماز مغرب و عشاء به امامت رهبر انقلاب اسلامی اقامه شد و حاضران، روزه خود را به همراه ایشان افطار کردند.

برگزاری مراسم افطاری مشترک انجمن ها، گروه ها و تشکل های دانشجویی از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

در روز چهارشنبه مورخه 96/3/31 به منظور ايجاد الفت و تقويت وحدت و همبستگي ميان گروه ها و تشكل هاي سياسي و انجمن هاي علمي و ... مراسم افطاري به دعوت حوزه معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه برگزار گرديد.

افتخار آفرینی فربد جعفری در مسابقات بین المللی نقاشی سازمان جهانی بهداشت

فربد جعفری فرزند همکار گرامی آقای دکتر هادی جعفری،  در مسابقات بین المللی نقاشی سازمان بهداشت جهانی حائز رتبه یکم  در گروه سنی (9-8سال) گردید.

بر پایه این گزارش سازمان جهانی بهداشت طبق روال همه ساله با اعلام شعار روز جهانی سلامت امسال که بر موضوع "افسردگی" و اهمیت گفت‌وگو در این مورد متمرکز بود، مسابقه نقاشی بین‌المللی سال ۱۳۹۶ را برگزار کرد.

در این دوره از مسابقات بیش از شش هزار نقاشی از سوی دانش آموزان ایرانی و از طریق دفتر کشوری سازمان جهانی بهداشت در ایران به دفتر منطقه ای این سازمان مستقر در کشور مصر ارسال شد.

از میان  آثار ارسالی چهار نقاشی ایرانی حائز رتبه های یکم تا سوم شده که جایزه نقدی و تقدیرنامه  دریافت نموده اند. همچنین چهار اثر برگزیده دیگر با دریافت تقدیرنامه مورد تشویق قرارگرفته اند.