آدرس

ایران، کرمانشاه، باغ ابریشم، پردیس دانشگاه رازی، دانشکده هنر و معماری، معاونت فرهنگی و اجتماعی

تلفن تماس

083-34273540 / 083-34274578

فکس

083-34274522

آدرس ایمیل

farhangi96moavenat@gmail.com