افتخارات کانون های فرهنگی و هنری

 • کسب دو رتبه کانون برتر در جشنواره ملی رویش توسط کانونهای شناخت مشاهیر(طه) و قرآن و عترت – اسفند ۹۱
 • در پنجمین جشنواره ملی رویش اردیبهشت ۹۴ – داتشگاه شیراز
 • کسب رتبه اول کشوری توسط کانون قرآن و عترت
 • کسب رتبه سوم کشوری توسط کانون شهدا
 • کسب رتبه چهارم کشوری توسط کانون فیلم و عکس
 • کسب رتبه برگزیده توسط دبیر شواری هماهنگی کانون های فرهنگی هنری دانشگاه-آقای صابر خاموشی
 • کسب رتبه کارشناس برگزیده توسط کارشناس کانون های فرهنگی و هنری دانشگاه

افتخارات انجمن های علمی دانشجویی

 • انجمن علمی شیمی برگزیده در بخش پژوهش سومین جشنواره ملی حرکت تهران در آبان ۸۹
 • انجمن علمی فیزیک برگزیده در بخش پژوهش سومین جشنواره ملی حرکت تهران در آبان ۸۹
 • انجمن علمی زراعت و اصلاح نباتات برگزیده در بخش پژوهش سومین جشنواره ملی حرکت تهران در آبان ۸۹
 • انجمن علمی مهندسی آب برگزیده در بخش نشریه دانشجویی چهارمین جشنواره ملی حرکت تهران در آبان ۹۰
 • انجمن علمی دامپزشکی برگزیده در بخش پژوهش چهارمین جشنواره ملی حرکت تهران در آبان ۹۰
 • انجمن علمی دانشجویی شیمی به عنوان برگزیده بخش پژوهش چهارمین جشنواره ملی حرکت (سال ۹۰)
 • انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی برگزیده در بخش کار آفرینی پنجمین جشنواره ملی حرکت تهران در آبان ۹۱
 • انجمن علمی مهندسی مکانیک برگزیده در بخش مسابقات علمی و فناورانه پنجمین جشنواره ملی حرکت تهران در آبان ۹۱
 • جناب آقای رضا ترابی دبیر برگزیده پنجمین جشنواره ملی حرکت تهران در آبان ۹۱
 • کارشناس برگزیده پنجمین جشنواره ملی حرکت تهران در آبان۹۱ توسط کارشناس انجمن های علمی دانشجویی
 • انجمن علمی دانشجویی مهندسی برق برگزیده بخش پژوهش ششمین جشنواره ملی حرکت ۹۲
 • انجمن علمی دانشجویی فیزیک برگزیده بخش نشریه ششمین جشنواره ملی حرکت ۹۲
 • انجمن علمی دانشجویی ترویج و آموزش کشاورزی به عنوان برگزیده بخش فعالیت های آموزشی هفتمین جشنواره ملی حرکت (سال ۹۳)
 • انجمن علمی دانشجویی معماری به عنوان انجمن علمی دانشجویی برگزیده هفتمین جشنواره ملی حرکت (سال ۹۳)
 • انجمن علمی دانشجویی مهندسی شیمی به عنوان برگزیده بخش اختراع هفتمین جشنواره ملی حرکت (سال ۹۳)
 • کسب مقام اول در سومین دوره مسابقات ملی شناورهای هوشمند در دانشگاه صنعتی شریف در آبان ماه ۱۳۹۳
 • انجمن علمی دانشجویی عمران انجمن قابل تقدیر در هشتمین جشنواره ملی حرکت مهر ۹۴
 • انجمن علمی دانشجویی ترویج و آموزش کشاورزی «گروه برتر سومین گردهمایی مسئولان گروه های دانشجویی حامی محیط زیست و منابع طبیعی کشور» اردیبهشت ۹۵
 • انجمن علمی دانشجویی ترویج و آموزش کشاورزی به عنوان شایسته تشویق بخش ترویج نهمین جشنواره ملی حرکت (سال ۹۵)
 • انجمن علمی دانشجویی ترویج و آموزش کشاورزی به عنوان برگزیده بخش کارآفرینی نهمین جشنواره ملی حرکت (سال ۹۵)
 • انجمن علمی دانشجویی فیزیک به عنوان شایسته تشویق بخش آموزش نهمین جشنواره ملی حرکت (سال ۹۵)