افتخارات قرآنی دانشجویان

  • کسب مقام اول رشته قرائت (تحقیق) در مرحله منطقه ای سی و سومین دوره جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان کشور توسط خانم فرنوش زنگیشه
  • کسب مقام دوم رشته حفظ کل در مرحله منطقه ای سی و سومین دوره جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان کشور توسط آقای مهدی پری زاد
  • کسب مقام دوم رشته قرائت (ترتیل) در مرحله منطقه ای سی و سومین دوره جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان کشور توسط آقای مصطفی زارعی
  • کسب مقام سوم رشته قرائت (ترتیل) در مرحله منطقه ای سی و سومین دوره جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشجویان کشور توسط آقای سهیل یاری گلدره

افتخارات کانون های فرهنگی و هنری

   • کسب دو رتبه کانون برتر در جشنواره ملی رویش توسط کانونهای شناخت مشاهیر(طه) و قرآن و عترت – اسفند ۹۱
   • در پنجمین جشنواره ملی رویش اردیبهشت ۹۴ – داتشگاه شیراز
   • کسب رتبه اول کشوری توسط کانون قرآن و عترت
   • کسب رتبه سوم کشوری توسط کانون شهدا
   • کسب رتبه چهارم کشوری توسط کانون فیلم و عکس
   • کسب رتبه برگزیده توسط دبیر شواری هماهنگی کانون های فرهنگی هنری دانشگاه-آقای صابر خاموشی
   • کسب رتبه کارشناس برگزیده توسط کارشناس کانون های فرهنگی و هنری دانشگاه

افتخارات انجمن های علمی دانشجویی

  • انجمن علمی شیمی برگزیده در بخش پژوهش سومین جشنواره ملی حرکت تهران در آبان ۸۹
  • انجمن علمی فیزیک برگزیده در بخش پژوهش سومین جشنواره ملی حرکت تهران در آبان ۸۹
  • انجمن علمی زراعت و اصلاح نباتات برگزیده در بخش پژوهش سومین جشنواره ملی حرکت تهران در آبان ۸۹
  • انجمن علمی مهندسی آب برگزیده در بخش نشریه دانشجویی چهارمین جشنواره ملی حرکت تهران در آبان ۹۰
  • انجمن علمی دامپزشکی برگزیده در بخش پژوهش چهارمین جشنواره ملی حرکت تهران در آبان ۹۰
  • انجمن علمی دانشجویی شیمی به عنوان برگزیده بخش پژوهش چهارمین جشنواره ملی حرکت (سال ۹۰)
  • انجمن علمی ترویج و آموزش کشاورزی برگزیده در بخش کار آفرینی پنجمین جشنواره ملی حرکت تهران در آبان ۹۱
  • انجمن علمی مهندسی مکانیک برگزیده در بخش مسابقات علمی و فناورانه پنجمین جشنواره ملی حرکت تهران در آبان ۹۱
  • جناب آقای رضا ترابی دبیر برگزیده پنجمین جشنواره ملی حرکت تهران در آبان ۹۱
  • کارشناس برگزیده پنجمین جشنواره ملی حرکت تهران در آبان۹۱ توسط کارشناس انجمن های علمی دانشجویی
  • انجمن علمی دانشجویی مهندسی برق برگزیده بخش پژوهش ششمین جشنواره ملی حرکت ۹۲
  • انجمن علمی دانشجویی فیزیک برگزیده بخش نشریه ششمین جشنواره ملی حرکت ۹۲
  • انجمن علمی دانشجویی ترویج و آموزش کشاورزی به عنوان برگزیده بخش فعالیت های آموزشی هفتمین جشنواره ملی حرکت (سال ۹۳)
  • انجمن علمی دانشجویی معماری به عنوان انجمن علمی دانشجویی برگزیده هفتمین جشنواره ملی حرکت (سال ۹۳)
  • انجمن علمی دانشجویی مهندسی شیمی به عنوان برگزیده بخش اختراع هفتمین جشنواره ملی حرکت (سال ۹۳)
  • کسب مقام اول در سومین دوره مسابقات ملی شناورهای هوشمند در دانشگاه صنعتی شریف در آبان ماه ۱۳۹۳
  • انجمن علمی دانشجویی عمران انجمن قابل تقدیر در هشتمین جشنواره ملی حرکت مهر ۹۴
  • انجمن علمی دانشجویی ترویج و آموزش کشاورزی «گروه برتر سومین گردهمایی مسئولان گروه های دانشجویی حامی محیط زیست و منابع طبیعی کشور» اردیبهشت ۹۵
  • انجمن علمی دانشجویی ترویج و آموزش کشاورزی به عنوان شایسته تشویق بخش ترویج نهمین جشنواره ملی حرکت (سال ۹۵)
  • انجمن علمی دانشجویی ترویج و آموزش کشاورزی به عنوان برگزیده بخش کارآفرینی نهمین جشنواره ملی حرکت (سال ۹۵)
  • انجمن علمی دانشجویی فیزیک به عنوان شایسته تقدیر بخش آموزش نهمین جشنواره ملی حرکت (سال ۹۵)
  • انجمن علمی دانشجویی معماری به عنوان برگزیده بخش فضای مجازی دهمین جشنواره ملی حرکت (دی ماه سال 96)
  • انجمن علمی دانشجویی معماری به عنوان شایسته تقدیر بخش انجمن علمی برتر دهمین جشنواره ملی حرکت (دی ماه سال 96)

افتخارات بخش دانشجویی

  • تیم دانشجویی سروش دانشگاه رازی به عنوان مقام اول هفتمین دوره مسابقات منطقه ای مناظرات دانشجویان ایران (مهر ماه 97)