ردیف نام نشریه ترتیب انتشار تعداد صفحات زمینه انتشار زبان
1 آژمان گاهنامه (1هفته الی 3 ماه) 20 علمی تخصصی فارسي
2 ایران امروز گاهنامه (1هفته الی 1 ماه) 4-8 فرهنگی اجتماعی سیاسی  فارسی
3 قلم دوهفته نامه 8-20 فرهنگی اجتماعی سیاسی  فارسی
4 محیا دوهفته نامه 20-30 فرهنگی اجتماعی سیاسی  فارسی
5 کرماشان گاهنامه (2 هفته الی 6 ماه) 32- 12 ادبی ،اجتماعي، فرهنگي فارسی-کردی
6 کاغذ و قلم گاهنامه (2هفته تا 4هفته) 6-10 ادبی فرهنگی، هنری فارسی
7 کیمیا دو هفته نامه 6 علمی تخصصی فارسی
8 هم کلاسی گاهنامه (1هفته تا 3 ماه) 2 فرهنگی اجتماعی سیاسی  فارسی
9 قرمیسین گاهنامه 150 علمی تخصصی فارسی
10 پنجره گاهنامه   فرهنگی اجتماعی سیاسی  فارسی
11 سرو گاهنامه   فرهنگی اجتماعی سیاسی  فارسی
12 تصویر گاهنامه (2هفته الی 3 ماه) 8-20 فرهنگی(سینمایی و عکاسی) فارسی
13 خرداد گاهنامه 16 فرهنگی، سیاسی،اجتماعی فارسی
14 سیلیکون دو فصل نامه 30-50 علمی تخصصی فارسی
15 قانون     فرهنگی اجتماعی سیاسی فارسی
16 صبح     فرهنگی اجتماعی سیاسی فارسی
17 آراز     فرهنگی اجتماعی سیاسی فارسی
18 پیچش گاهنامه   علمی تخصصی فارسی
19 متافیزیک گاهنامه 10-15 علمی تخصصی فارسی
20 هدف گاهنامه 8-16  علمی فارسی
21 فرهنگ دانشجو گاهنامه   فرهنگی اجتماعی سیاسی  فارسی
22 دامپزشکان ماهنامه 2-4 علمی فارسی
23 حرکت گاهنامه 4-6 علمی فارسی
24 زن گاهنامه 2-40 فرهنگی اجتماعی سیاسی فارسی
25 امید دوهفته نامه 24 فرهنگی سیاسی فارسی
26 فرهنگ گاهنامه 8-32 فرهنگی اجتماعی فارسی
27 آفتابگردان ماهنامه 4-20 علمی فارسی
28 صدرا گاهنامه 2 علمی ادبی فارسی
29 سمر گاهنامه 2 ادبی فارسی
30 عرش و فرش گاهنامه 1-10 فرهنگی اجتماعی  فارسی
31 مؤذن گاهنامه 2 فرهنگی اجتماعی فارسی
32 خاتون گاهنامه 2 مذهبی فرهنگی فارسی
33 بیداری گاهنامه 2 فرهنگی سیاسی فارسی
34 افق روشن گاهنامه 2-14 فرهنگی فارسی
35 صفیر گاهنامه 2 فرهنگی اجتماعی سیاسی  فارسی
36 lantern گاهنامه 2-16 علمی فرهنگی انگلیسی
37 بهمن گاهنامه 2-10 فرهنگی اجتماعی سیاسی   فارسی
38 یاریگران گاهنامه 1-50 اقتصادی فرهنگی اجتماعی فارسی

کارگاه آموزشی روزنامه‌نگاری و نشریات دانشجویی

کارگاه آموزشی «روزنامه‌نگاری و نشریات دانشجویی» روزهای پنجشنبه و جمعه 2 و 3 آذر ماه 1396 با حضور سردبیران نشریات دانشجویی دانشگاه در سالن اجتماعات گلستان فرهنگ و ادب برگزار شد.این کارگاه باهدف آشنایی دانشجویان با آیین‌نامه و دستورالعمل دریافت مجوز نشریات دانشجویی برگزار شد.
شایان‌ذکر است این کارگاه با سرفصل‌های خبرنویسی، یادداشت و گزارش نویسی، فتوژورنالیسم، حقوق رسانه و انتخاب تیتر توسط محمدرضا شیریان مدرس نشریات و روزنامه‌نگاری برگزار شد و در پایان به شرکت‌کنندگان گواهی معتبر پایان دوره اعطاء گردید.
فایل جزوه تدریس شده در کارگاه را دانلود نمایید.⇓
خبر                                                                 اصول اولیه روزنامه نگاری                                        آموزش خبرنگاری دانشجویی                                              یادداشت نویسی           
 روزنامه نگاری در نشریات دانشجویی                 جلسه اول.خبرنویسی                                                عکاسی خبری                                                                دستورالعمل اجرایی ضوابط نشریات دانشجویی