ردیف نام نشریه ترتیب انتشار تعداد صفحات زمینه انتشار زبان
1 آژمان گاهنامه (1هفته الی 3 ماه) 20 علمی تخصصی فارسي
2 ایران امروز گاهنامه (1هفته الی 1 ماه) 8-4 سياسي ،اجتماعي، فرهنگي فارسی
3 قلم دوهفته نامه 20-8 سياسي ،اجتماعي، فرهنگي فارسی
4 محیا دوهفته نامه 20-30 سياسي ،اجتماعي، فرهنگي فارسی
5 کرماشان گاهنامه (2 هفته الی 6 ماه) 32- 12 ادبی ،اجتماعي، فرهنگي فارسی-کردی
6 شناخت گاهنامه (2 هفته الی 2 ماه) 30- 3 سياسي ،اجتماعي، فرهنگي فارسی
7 مطالعات بینارشته ای علوم انسانی گاهنامه 150 علمی تخصصی فارسی
8 کاغذ و قلم گاهنامه (2هفته تا 4هفته) 10-6 ادبی فرهنگی، هنری فارسی
9 کیمیا دو هفته نامه 6 علمی تخصصی فارسی
10 روان پویان فصل نامه 10-8 علمی تخصصی فارسی
11 باران فصلنامه 40 علمی تخصصی فارسی
12 هم کلاسی گاهنامه (1هفته تا 3 ماه) 2 اجتماعي، فرهنگي، سياسي فارسی
13 قرمیسین گاهنامه 150 علمی تخصصی فارسی
14 پنجره گاهنامه   اجتماعي، فرهنگي، سياسي فارسی
15 سرو گاهنامه   اجتماعي، فرهنگي، سياسي فارسی
16 تصویر گاهنامه (2هفته الی 3 ماه) 20-8 فرهنگی(سینمایی و عکاسی) فارسی
17 جهاد علمی هفته نامه 4-2 فرهنگی، سیاسی،اجتماعی فارسی
18 خرداد گاهنامه 16 فرهنگی، سیاسی،اجتماعی فارسی
19 سیلیکون دو فصل نامه 50-30 علمی تخصصی فارسی
20 قانون     فرهنگی اجتماعی سیاسی فارسی
21 صبح     فرهنگی اجتماعی سیاسی فارسی
22 آراز     صنفی اجتماعی فارسی
23 پیچش گاهنامه   علمی تخصصی فارسی
24 متافیزیک گاهنامه 10-15 علمی تخصصی فارسی