ردیف نام نشریه ترتیب انتشار تعداد صفحات زمینه انتشار زبان
1 آژمان گاهنامه (1هفته الی 3 ماه) 20 علمی تخصصی فارسي
2 ایران امروز گاهنامه (1هفته الی 1 ماه) 4-8 فرهنگی اجتماعی سیاسی  فارسی
3 قلم دوهفته نامه 8-20 فرهنگی اجتماعی سیاسی  فارسی
4 محیا دوهفته نامه 20-30 فرهنگی اجتماعی سیاسی  فارسی
5 کرماشان گاهنامه (2 هفته الی 6 ماه) 32- 12 ادبی ،اجتماعي، فرهنگي فارسی-کردی
6 کاغذ و قلم گاهنامه (2هفته تا 4هفته) 6-10 ادبی فرهنگی، هنری فارسی
7 هم کلاسی گاهنامه (1هفته تا 3 ماه) 2 فرهنگی اجتماعی سیاسی  فارسی
8 پنجره گاهنامه   فرهنگی اجتماعی سیاسی  فارسی
9 سرو گاهنامه   فرهنگی اجتماعی سیاسی  فارسی
10 خرداد گاهنامه 16 فرهنگی، سیاسی،اجتماعی فارسی
11 سیلیکون دو فصل نامه 30-50 علمی تخصصی فارسی
12 قانون     فرهنگی اجتماعی سیاسی فارسی
13 صبح     فرهنگی اجتماعی سیاسی فارسی
14 آراز     فرهنگی اجتماعی سیاسی فارسی
15 پیچش گاهنامه   علمی تخصصی فارسی
16 متافیزیک گاهنامه 10-15 علمی تخصصی فارسی
17 هدف گاهنامه 8-16  علمی فارسی
18 فرهنگ دانشجو گاهنامه   فرهنگی اجتماعی سیاسی  فارسی
19 دامپزشکان ماهنامه 2-4 علمی فارسی
20 حرکت گاهنامه 4-6 علمی فارسی
21 زن گاهنامه 2-40 فرهنگی اجتماعی سیاسی فارسی
22 امید دوهفته نامه 24 فرهنگی سیاسی فارسی
23 فرهنگ گاهنامه 8-32 فرهنگی اجتماعی فارسی
24 آفتابگردان ماهنامه 4-20 علمی فارسی
25 صدرا گاهنامه 2 علمی ادبی فارسی
26 سمر گاهنامه 2 ادبی فارسی
27 عرش و فرش گاهنامه 1-10 فرهنگی اجتماعی  فارسی
28 مؤذن گاهنامه 2 فرهنگی اجتماعی فارسی
29 خاتون گاهنامه 2 مذهبی فرهنگی فارسی
30 بیداری گاهنامه 2 فرهنگی سیاسی فارسی
31 افق روشن گاهنامه 2-14 فرهنگی فارسی
32 صفیر گاهنامه 2 فرهنگی اجتماعی سیاسی  فارسی
33 lantern گاهنامه 2-16 علمی فرهنگی انگلیسی
34 بهمن گاهنامه 2-10 فرهنگی اجتماعی سیاسی   فارسی
35 یاریگران گاهنامه 1-50 اقتصادی فرهنگی اجتماعی فارسی
36 مسیر سبز گاهنامه   علمی فارسی  
37 نوپر گاهنامه   علمی فارسی  
38 آراء گاهنامه   فرهنگی اجتماعی سیاسی فارسی  
39 آفتاب گاهنامه   فرهنگی اجتماعی سیاسی   فارسی  
40 همایون گاهنامه   فرهنگی اجتماعی  فارسی  
41 سلامت گاهنامه   علمی فارسی  
42 خیال گاهنامه   فرهنگی اجتماعی سیاسی   فارسی  
43 آذرخش گاهنامه   علمی فارسی  
44 شما گاهنامه   صنفی فارسی  
45 اختر گاهنامه   فرهنگی اجتماعی سیاسی   فارسی  
46 جامعه گاهنامه   فرهنگی اجتماعی سیاسی   فارسی  
47 دیدبان گاهنامه   اقتصادی اجتماعی فارسی  
48 فرخ شاد گاهنامه   فرهنگی اجتماعی فارسی  
49 دکتر سلام گاهنامه    اجتماعی  فارسی  
50 برگ گاهنامه   علمی فارسی  
51 به رنگ علم گاهنامه   علمی فارسی  
52 مکانیک گاهنامه   علمی فارسی  
53 امید روشن گاهنامه   اجتماعی سیاسی   فارسی  
54 شیوا گاهنامه   ادبی فرهنگی  فارسی  
55 موج گاهنامه   فرهنگی اجتماعی   فارسی  
56 تفکر گاهنامه   فرهنگی اجتماعی   فارسی  
57 حکمت گاهنامه   سیاسی اجتماعی  فارسی  
58 راز مه گاهنامه   سیاسی اجتماعی   فارسی  
59 معیشت گاهنامه    اجتماعی   فارسی  
60 روژان گاهنامه   فرهنگی اجتماعی سیاسی   فارسی  
61 صنعت ساختمان گاهنامه   علمی فارسی  
62 اسرا گاهنامه   فرهنگی اجتماعی سیاسی   فارسی  
63 دیالکتیک گاهنامه   فرهنگی اجتماعی سیاسی   فارسی  
64 توسعه پایدار گاهنامه   علمی فارسی  
65 کاغذ اخبار گاهنامه   فرهنگی اجتماعی سیاسی   فارسی  
66 مسیر گاهنامه   فرهنگی اجتماعی سیاسی   فارسی  
67 دوک گاهنامه   علمی فارسی  
68 گفتگو گاهنامه   فرهنگی اجتماعی سیاسی    فارسی
69 تصویر گاهنامه 8-20 فرهنگی فارسی
70 پناد گاهنامه _ علمی فارسی
71 ترنم گاهنامه   فرهنگی اجتماعی فارسی

اعضای کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه رازی در سال 1397

 1. دکتر علی اکبر محسنی: رئیس کمیته
 2. دکتر تورج زینی وند: دبیر کمیته
 3. دکتر فرامرز باقرآبادی: عضو حقوق دان کمیته
 4. دکتر عباس حاج زین العابدینی: عضو هیئت علمی کمیته
 5. دکتر خلیل بیگ زاده: عضو هیئت علمی کمیته
 6. دکتر طهماسب علی پوریانی: عضو هیئت علمی کمیته
 7. دکتر محمدابراهیم نوریان سرور: نماینده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه در کمیته ناظر بر نشریات
 8. خانم کژال یوسفی -مدیر مسؤول نشریه آراز- عضو دانشجویی کمیته (اصلی)
 9. آقای اشکان خانی - مدیر مسؤول نشریه فرهنگ - عضو دانشجویی کمیته (اصلی)
 10. آقای رضا صالحی - مدیر مسؤول نشریه صفیر - عضو دانشجویی کمیته (علی البدل)
 11. مهندس مجتبی چراغعلی: کارشناس نشریات در کمیته ناظر بر نشریات

فایل جزوات کارگاه آموزشی روزنامه‌نگاری و نشریات دانشجویی

 
خبر                                                                 اصول اولیه روزنامه نگاری                                        آموزش خبرنگاری دانشجویی                                              یادداشت نویسی           
 روزنامه نگاری در نشریات دانشجویی                 جلسه اول.خبرنویسی                                                عکاسی خبری                                                                دستورالعمل اجرایی ضوابط نشریات دانشجویی