دکتر علی اکبر محسنی

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه رازی

دکتر تورج زینی وند

مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی

دکتر جعفر معصوم پور

مدیر حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی

خانم قدسی موحدیان

کارشناس فرهنگی

(خوابگاههای خواهران و درگاه فرهنگی)

آقای عابدین مرادی

کارشناس فرهنگی

(امور انجمن های علمی)

آقای بهرام جلالی

کارشناس فرهنگی

(ماده 1 ارتقاء)

آقای مجتبی چراغعلی

کارشناس فرهنگی

(امور نشریات)

خانم ناهید رستمی

کارشناس فرهنگی

(کارشناس قرآنی، مسئول دبیرخانه هیأت نظارت دانشگاه، مسئول دبیرخانه شورای فرهنگی، امور تشکل ها)

آقای علیرضا ولی زاده

خدمات

خانم ناهید السادات جعفری

مسئول دفتر

آقای سهراب هرسینی

کارپرداز

آقای جلیل رنجبر

کارشناس سمعی بصری، انبار و IT