دکتر تورج زینی وند

سمت: مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

آدرس ایمیل: t_zinivand56@yahoo.com

تلفن: 08334274578 – 08334273540 (داخلی 13)