دکتر جعفر معصوم پور

سمت: مدیر حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

آدرس ایمیل: j.mclimate27@gmail.com

تلفن: 08334274578 – 08334273540 (داخلی 20)