دکتر علی اکبر محسنی

سمت: معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه

آدرس ایمیلmohseni0310@yahoo.com

تلفن: 08334274578 – 08334273540 (داخلی 12)