بهرام جلالی

سمت: کارشناس فرهنگی دانشگاه (ماده 1 ارتقاء)

آدرس ایمیل: bahram.jalali.1360@gmail.com

تلفن: 08334274578 – 08334273540 (داخلی 16)

هاشم پور محمدی

سمت: کارشناس فرهنگی دانشگاه (نشریات دانشجویی)

آدرس ایمیلHashempormohamadi@yahoo.com

تلفن: 08334274578 – 08334273540 (داخلی 22)

جلیل رنجبر

سمت: کارشناس فرهنگی دانشگاه (سمعی - بصری، انبار و IT)

آدرس ایمیل: ranjbar_jalil9431@yahoo.com

تلفن: 08334274578 – 08334273540 (داخلی 15)

ناهید السادات جعفری

سمت: کارشناس فرهنگی دانشگاه (کانون های فرهنگی و خوابگاه های دانشجویی)

آدرس ایمیل---

تلفن: 08334274578 – 08334273540 (داخلی 19)

قدسی موحدیان

سمت: کارشناس فرهنگی دانشگاه (فعالیت های قرآنی، تشکل های دانشجویی، سایت و درگاه فرهنگی)

آدرس ایمیل: mgh95461@gmail.com

تلفن: 08334274578 – 08334273540 (داخلی 19)

عابدین مرادی

سمت: کارشناس فرهنگی دانشگاه (انجمن های علمی دانشجویی)

آدرس ایمیل: abedin1421@yahoo.com

تلفن: 08334274578 – 08334273540 (داخلی 21)

سهراب هرسینی

سمت: کارپرداز فرهنگی

آدرس ایمیل---

تلفن: 08334274578 – 08334273540 (داخلی 18)

جلیل نوربخش

سمت: مسئول دفتر

آدرس ایمیل: kasfer.ashki@gmail.com

تلفن: 08334274578 – 08334273540 (داخلی 11)

علیرضا ولی زاده

سمت: خدمات

آدرس ایمیل---

تلفن: 08334274578 – 08334273540 (داخلی 11)