بهرام جلالی

سمت: کارشناس فرهنگی دانشگاه (ماده 1 ارتقاء)

آدرس ایمیل: bahram.jalali.1360@gmail.com

تلفن: 08334274578 – 08334273540 (داخلی 16)

مجتبی چراغعلی

سمت: کارشناس فرهنگی دانشگاه (امور نشریات)

آدرس ایمیل: mojtaba.cheraghali@yahoo.com

تلفن: 08334274578 – 08334273540 (داخلی 17)

ناهید رستمی

سمت: کارشناس فرهنگی دانشگاه (کارشناس قرآنی، مسئول دبیرخانه هیأت نظارت دانشگاه، مسئول دبیرخانه شورای فرهنگی، امور تشکل ها)

آدرس ایمیل: rostami2009n@yahoo.com

تلفن: 08334274578 – 08334273540 (داخلی 14)

قدسی موحدیان

سمت: کارشناس فرهنگی دانشگاه (خوابگاههای خواهران و درگاه فرهنگی)

آدرس ایمیل: mgh95461@gmail.com

تلفن: 08334274578 – 08334273540 (داخلی 19)

عابدین مرادی

سمت: کارشناس فرهنگی دانشگاه (امور انجمن های علمی دانشجویی)

آدرس ایمیل: abedin1421@yahoo.com

تلفن: 08334274578 – 08334273540 (داخلی 21)

هاشم پور محمدی

سمت: کارشناس فرهنگی دانشگاه (امور کانون های فرهنگی هنری)

آدرس ایمیلHashempormohamadi@yahoo.com

تلفن: 08334274578 – 08334273540 (داخلی 22)

جلیل رنجبر

سمت: کارشناس سمعی - بصری، انبار و IT

آدرس ایمیل: ranjbar_jalil9431@yahoo.com

تلفن: 08334274578 – 08334273540 (داخلی 15)

سهراب هرسینی

سمت: کارپرداز

آدرس ایمیل---

تلفن: 08334274578 – 08334273540 (داخلی 18)

ناهید السادات جعفری

سمت: مسئول دفتر

آدرس ایمیل---

تلفن: 08334274578 – 08334273540 (داخلی 11)

علیرضا ولی زاده

سمت: خدمات

آدرس ایمیل---

تلفن: 08334274578 – 08334273540 (داخلی 11)