مهلت شرکت در انتخابات انجمن های علمی به پایان رسیده است.